تاییدیه ها

پروانه عضویت فروشگاه های اینترنتی
پروانه کسب کسب و کار مجازی
پروانه انتشار نرم افزار
مجوز نصب تابلو در سراسر کشور
تائیدیه فنی و کارشناسی وزارت آموزش و پرورش
تائیدیه سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی غیر مکتوب آموزش و پرورش